Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Materiał informacyjny Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Udostępnij:

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na:

A: wykonanie n/w przeglądów i sprawdzeń:

 1. wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w mieszkaniach i lokalach o innym przeznaczeniu w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. wykonanie przeglądów instalacji kuchni gazowych w budynkach w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 3. wykonanie okresowego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

B: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

 1. opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych
 2. opracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowego

C: wykonanie n/w robót elektrycznych:

 1. wykonanie remontów /wymiany/ instalacji elektrycznych w mieszkaniach w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

D: wykonanie n/w robót budowlanych:

 1. wykonanie robót związanych z remontem pojedynczych balkonów/ loggii w budynkach wielorodzinnych
 2. wykonanie drobnych robót związanych z remontem elementów budynków w zakresie ogólnobudowlanym
 3. wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
 4. wykonanie umycia i oczyszczenia elewacji budynków wielorodzinnych
 5. wykonanie malowania elewacji budynku wielorodzinnego
 6. wykonanie ocieplenia stropów piwnic w budynkach wielorodzinnych
 7. odnowienie malatury urządzeń zabawowych i elementów małej architektury
 8. dostawa i montaż drzwi wejściowych do wiatrołapów oraz drzwi do piwnic w budynkach wielorodzinnych
 9. modernizację wejść do budynku wielorodzinnego
 10. wykonanie remontu: chodników, utwardzeń pod stojaki na rowery, schodów wejściowych do klatek, dojść do klatek
 11. wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków wielorodzinnych

E: wykonanie n/w robót sanitarnych:

 1. wymianę urządzeń sanitarnych w pawilonach handlowo usługowych
 2. chemiczne płukanie i dezynfekcja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych wraz z wymiana zaworów odcinających ciepłą wodę i cyrkulację w rozdzielaczach budynków wielorodzinnych
 3. przebudowę istniejącej instalacji pożarowej w pawilonie handlowym
 4. wymianę poziomów instalacji zimnej wody w piwnicach budynku wraz z przebudową istniejącej instalacji pożarowej w budynku o innym przeznaczeniu
 5. mechaniczno – chemiczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynkach wielorodzinnych

F: wykonanie n/w prac związanych z zagospodarowaniem terenów:

 1. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynków wielorodzinnych

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 11.10.2021 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Materiał oryginalny: Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym - łódzkie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie