Ogłoszenie Burmistrza Błaszek

Artykuł sponsorowany Gmina Błaszki
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
Burmistrza Błaszek
z dnia 8 lutego 2021 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
o g ł a s z a m

I. Pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Jasionna, Marianów i Romanów.

Do ceny każdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

1. Działki nr ewidencyjny 409/3 i 409/4, położone w miejscowości Jasionna objęte są decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Błaszek RMK 6730.71.4.2020 z dnia 17.07.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi. Działki gruntu sąsiadują ze sobą, posiadają dostęp do dróg publicznych. Dostęp działki nr 409/4 do infrastruktury technicznej (wody, energii elektrycznej i telefonu) jest bezpośredni, natomiast do działki nr 409/3 w/w urządzenia należałoby doprowadzić w odległości ok. 60 m.

2. Działka nr ewidencyjny 95/2, położona w miejscowości Marianów objęta jest decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Błaszek RMK 6730.112.4.2020 z dnia 16.10.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego do czasowego pobytu wraz z urządzeniami budowlanymi. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem drewnianym do rozbiórki w stanie grożącym samoistnym zawaleniem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej i ma bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej: wody, energii elektrycznej i telefonu.

3. Działki nr ewidencyjny 158/1, 155/1, 154/1 i 151/1, położone w miejscowości Romanów nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Działki gruntu sąsiadują ze sobą, posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej oraz uzbrojenia infrastruktury technicznej w postaci: wody i energii elektycznej. W sąsiedztwie w/w działek znajdują się tereny zabudowane w zabudowie zagrodowej oraz grunty niezabudowane, w tym rolne i uprawiane rolniczo.

Przetargi odbędą się w dniu 16.03.2021 r. r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błaszkach.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wskazanej w ogłoszeniu na wybraną działkę na konto Bank Spółdzielczy w Błaszkach, nr 20 9245 0002 0000 0202 2000 0090, nie później niż do 10.03.2021 r.

- wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,

  1. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po przedłożeniu komisji przetargowej dowodu tożsamości i osoby prawne po przedłożeniu aktualnego wypisu z rejestru.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a) odwołania, b) zamknięcia, c) unieważnienia, d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje w przetargu. Wylicytowana cena nie podlega negocjacjom.

Wylicytowana cena sprzedaży ustalona w przetargu zostanie pomniejszona o wpłacone wadium i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży wykonanej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Burmistrz Błaszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując niezwłoczne o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji odnośnie działek i przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błaszkach (pokój nr 18) telefon 43 829-09-44.

Materiał oryginalny: Ogłoszenie Burmistrza Błaszek - łódzkie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie